Sosialt arbeid - master

MasterSos_arbeid-i-Alta

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom fremtidsrettet kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfelt, herunder å håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Det skal inspirere og motivere til forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.


Viktig info

Studiet har oppstart annet hvert år, og neste opptak er høsten 2019, med søknadsfrist 15.april.
4 obligatorske samlinger per semester, hvorav en arrangeres i Alta. 
 

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Myndiggjørende sosialt arbeid eller valgfritt emne
Masteroppgave
4. sem (vår)
Masteroppgave

Hva lærer du?

Kunnskap
Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha utvidet kunnskap om begreper, metoder og teorier innen sosialt arbeid
 • ha inngående kunnskap om ulike perspektiver på marginalisering
 • ha økt kunnskap om rettigheter, organisering og prioritering som rammer for sosialfaglig praksis
 • ha vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper
 • ha spesialisert kunnskap innen tematikken for masteroppgaven

Ferdigheter
Ved fullført studium skal kandidaten:

 • kunne bruke kritisk refleksjon, dekonstruksjon og enkel diskursanalyse
 • kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og sosialfaglige problemstillinger
 • kunne anvende relevante samfunnsfaglige forskningsmetoder og utvikle sosialfaglige FoU-design
 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kunne bidra til faglige diskusjoner ved kritisk å lese og vurdere kilder og statistikk
 • kunne bidra til fagutvikling, formidling og forskning innen sosialt arbeid

Generell kompetanse
Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha forståelse for utviklingsarbeid i samfunn som endres
 • kunne reflektere over, diskutere og ta stilling til relevante sosialfaglige dilemmaer og problemstillinger
 • kunne utvide og anvende vitenskapsbaserte kunnskaper og ferdigheter på andre samfunnsområder
 • ha økt forståelse for fagområdets begrepsapparat og forståelsesformer for å kunne redegjøre for disse i lokale, nasjonale og internasjonale diskurser
 • kunne bidra til innovasjon, faglig ledelse og faglig utvikling
 • være bevisst om sine faglige begrensninger og ha åpen holdning til andre yrkesgrupper og økt forståelse for tverrfaglig samarbeid

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C. For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søkere som ønsker innpassing for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpassing utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass. 
Studenter kan få godkjent emner/moduler fra andre MA-programmer som f.eks. MA Barnevern som er under arbeid (og omvendt).

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til UiT Norges arktiske universitet, kapittel II: forskrift om opptak til UiT - Norges arktiske universitet, kapittel II

SAMARBEIDSPARTNERE