BED-2042 PROSJEKTSTYRING

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men kun som del av prosjektledelse (30 studiepoeng)

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å anvende metoder og verktøy for styring av prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for:

  • sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til styring av prosjekter ved å arbeide med ulike tema relatert til prosessen som går fra en prosjektide oppstår via planlegging og gjennomføring til prosjektet avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
  • hvordan prosjekter er et virkemiddel for å skape verdi for oppdragsgiver og interessenter, der organisering og styring tilpasses slik at man får en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring av prosjektet.
  • prosjektstyring som fag, herunder etiske betraktninger, fagets historie og plass i samfunnet
  • nytenkning og innovasjon innen faget prosjektstyring

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å:

  • forstå og beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i prosjektstyring og bruke disse for å analysere problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse i faget.
  • reflektere og justere egen prosjektfaglig utøvelse finne fram til og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser generelle utfordringer i prosjektstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal etter gjennomført emmne være i stand til å:

  • vurdere og ta beslutninger knyttet til de ulike prosjektfasene, herunder ta beslutninger knyttet til prosjektoppfølging, økonomisk styring av prosjekt og målrettet prosjektstyring i et flerprosjektmiljø
  • vurdere og tilpasse intern og eksterne organisering
  • drøfte ulike perspektiver innen faget prosjektstyring med andre og gjennom dette bidra til god praksis i tråd med yrkesetiske krav og retningslinjer

SAMARBEIDSPARTNERE