Mastergradstipend Nord-Troms

Prøver å fange midnattssola Foto Silje Elisabeth Bjørklund Isaksen

Skal du skrive masteroppgave fra og om Nord-Troms?
Da har du muligheten til å søke stipend på inntil 40 000!

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend må skrive/påbegynne masteroppgave i inneværende studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter må ikke ha tilhørighet til regionen for å kunne søke på stipend.


Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 1.juni og 15.oktober 2017

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366
Trude Indrebø 917 69 578

retningslinjer mastergradsstipend 31.01.17.pdf

Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

 • Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ, en treårig (2016–2018), helhetlig satsing på grunnskolen, videregående skole og unge gründere – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.
  • Hvor får vi tak i unge gründere?
 • Ungdomssatsing. Nord-Troms Regionråd har hatt ungdomsprosjekt og satsinger siden 1998 og frem til i dag. Hva er resultatet av satsingen? – kvalitative studier.
 • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
 • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv m.v.: 
  • Verdiskaping knyttet til verneområder i Nord-Troms, enten med fokus på evaluering av pågående arbeider og tiltak eller i forbindelse med metodikk der man ser på muligheter/mulighetsstudier.
  • Hensiktsmessig og effektiv organisering av reiselivet i hele Nord-Troms, der hele regionen er med – ev. i et perspektiv der man også ser over fylkesgrensen mot Finnmark. 
  • Bærekraftig reiselivsutvikling i Nord-Troms? Utvikling basert på Innovasjon Norges kriterier for dette, komparativt blikk mht. internasjonale trender og utviklingsmuligheter som er viktige.
 • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie med vekt på ett eller flere av følgende punkter:
  • Innsamling og/eller studier av vår immaterielle kulturarv, f.eks. musikk, sang, stedsnavn og fortellinger.
  • Kulturmøter gjennom forhistorisk og historisk tid belyst gjennom studier av immateriell og fysisk kulturarv/gjenstander.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om og/eller dokumenterer tradisjonelle håndverk som er i ferd med å gå tapt. 
 • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms. Samspill mellom flere aktører? Hva gjøres andre steder? Sammenligninger.
 • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
 • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om myndighetenes fornorskning av kvener og samer i et historisk perspektiv, for å se om politikk og praksis har vært lik ovenfor disse minoritetsgruppene.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere første generasjon med norsk som «morsmål» (språkbytter i generasjonene før, systematisk fornorskning fra myndighetenes side), og hvordan deres «dårlige» norsk preget levekår, utdanning, etc.
  • Studier som ser på om fornorskingsprosessen er over, eller om det pågår fremdeles, men i nye former (holdninger i samfunnet, mangel på støtte/vilje/interesse (politikere, journalister, lærere), ansvarsfraskrivelser).
 • Revitaliseringsprosessen i Nord-Troms
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie kunnskap om- eller dokumentere hvordan de ulike kommunene i Nord-Troms følger opp internasjonale konvensjoner, for eksempel Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (eksplisitt/implisitt) ovenfor kvenene som nasjonal minoritet
  • Studier som bidrar til å dokumentere hvordan kommunene bidrar til revitalisering (Synliggjøring, språkopplæring etc.) av kvensk og samisk språk og kultur og ser på ulike holdninger i forhold til dette.
  • Kvensk studieløp fra «krybbe til grav». Er et helhetlig studieløp mulig i dag? Om ikke, hva må eventuelt til for å muliggjøre det?
  • Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms, en årlig festival som skal fremme kvensk språk og kultur – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.
 • Havbruk og fiskeri i Nord-Troms
 • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?


Søk stipend

 

 

Samarbeidsparter

NTRR logo transp.png halti-logoPNG.png Sparebank1.png
Ymber_Blue.png  Halti nasjonalparksenter as.JPG Statskog.JPG
                               ntrm logo.png kvenkultursenteret logo.bmp  

SAMARBEIDSPARTNERE