Søknad og opptakskrav

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke på studier og enkeltemner. 
Hvert enkelt studium har egne søknadsskjema og sine egne opptakskrav, som du vil finne i beskrivelsen av studiet. 

Man kan fylle opptakskriteriene på to måter:
  •  Generell studiekompetanse
  •  Realkompetansevurdering
Vær obs på at du ikke kan søke på begge måter for å "gardere deg". Enten søker du om inntak på generell studiekompetanse, eller du velger realkompetanse.
 
Her gis en kort beskrivelse av de to måtene, men vær obs på at du må finne de nøyaktige kravene til det studiet du ønsker å søke på!
 
Generell kompetanse
Grunnleggende opptakskrav til høyere utdanning er generell studiekompetanse.
Noen studier har tilleggskrav, f.eks. krever opptak til ingeniørutdanning fordypning i matematikk. Kravene er beskrevet i hver enkelt fagplan.

Generell studiekompetanse innebærer:
- fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VK I og VK II.
- eller fagbrev
- eller fylte 23 år i opptaksåret, fullført skolegang og 5 års fulltids  
  arbeidserfaring.

Følgende fag må dekkes innenfor eller tas i tillegg til kravene ovenfor:
- Norsk 
- Engelsk 
- Matematikk 
- Naturfag 
- Samfunnsfag
 
 
Realkompetanse
Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg på. Selve studiet og krav til arbeidsinnsats er det samme for alle studentene uavhengig av opptaksgrunnlag.
 
Hvis man ønsker å studere, men ikke har de generell studiekompetanse kan man søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Det er da en aldersgrense på 25 år og yrkeserfaring regnes med  i vurderingen. Man bør ha jobbet i et felt som er relevant til utdannelsen, men dette vil det bli stilt krav til i hvert enkelt tilfelle.
 

Det er opp til hvert enkelt lærested å lage kravene som gir realkompetanse til sine studier. Du kan derfor være kvalifisert for et studium uten at det gir deg kvalifikasjoner for et annet, selv om begge er på samme nivå. Forskjellige lærersteder eller studiesentrer kan ha ulike krav til realkompetanse for samme type studium, Du  derfor ta direkte kontakt om de konkrete kravene til realkompetanse ved den enkelte utdanningsinstitusjon.
 

Dispensasjon/unntak

Enkelte institusjonene kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere under 25 år. Det kan skje om søkeren ikke har noe mulighet til å tilfredsstille kravene som vanlig blir stilt for å kunne ha generell studiekompetanse. Men alt dette MÅ dokumenteres med attester fra lege, annet helsepersonell, pedagogisk-psykologisk tjeneste eller tilsvarende.
Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.
 
Du vil også finne all informasjon du trenger hos Samordna opptak.

SAMARBEIDSPARTNERE