BED-2043NETT LEDELSE AV PROSJEKT

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle analytisk kunnskap som øker studentens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser. Emnet er et rent nettstudium, og studenten må arbeide selvstendig med pensum.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emne kunne forstå og redegjøre for:

  • sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse ved å samarbeide om sentrale prosjektfaglige tema i (virtuelle) team
  • hvordan ulike typer kontekst påvirker ledelse, herunder situasjon og kultur
  • betydningen av å etablere kommunikasjon og tillit i (virtuelle) prosjektteam for gjennomføring av prosjekt prosjektledelse som fag herunder etiske dilemma og prosjektfagets plass og betydning i dagens samfunn

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emne kunne anvende sine kunnskaper for å:

  • etablere og utvikle hensiktsmessige tverrfaglige (virtuelle) prosjektteam
  • tilrettelegge for aktiv læring i og mellom prosjekt
  • analysere utfordringer knyttet til håndtering av usikkerhet, kreativitet og innovasjon i et prosjekt

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne være i stand til å:

  • kritisk vurdere og ta beslutninger knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter, herunder vurderinger og beslutninger knyttet til etikk, sammensetning av kompetanse i prosjektteam, intern og ekstern kommunikasjon, læring, usikkerhet, kreativitet og innovasjon i prosjekt
  • vurdere og avgjøre hvilken type ledelse som egner seg for ulike typer kontekst, ulike prosjekt/prosjekt team og prosjektfaglige problemstillinger 
  • formidle og utveksle prosjektfaglig kunnskap og erfaringer slik at det bidrar til å etablere etisk forsvarlig og kontekstuelt tilpasset prosjektledelse

SAMARBEIDSPARTNERE