BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, kun som del av prosjektledelse (30 studiepoeng)

Innhold

I dette emnet skal studentene vise at de er i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter som er opparbeidet i fagene BED-2042NETT (Prosjektstyring) og BED-2043NETT (Prosjektledelse) til å skrive en akademisk oppgave som analyserer et reelt avsluttet prosjekt. Dette skal bidra til å dyktiggjøre studentene i å lede prosjekter og til å arbeide i prosjektteam i privat og offentlig virksomhet. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter.

Målgruppe og opptakskrav:

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 
Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".*
Emnet har oppstart på høsten og innlevering av prosjektoppgaven på våren.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • ha kjennskap til begreper og metoder som brukes i akademisk oppgaveskriving
 • ha kunnskap om forholdet mellom problemstilling og metodisk valg ved oppgaveskriving
 • ha kjennskap til grunnleggende datainnsamlingsmetoder og analyser
 • ha kunnskap om fagetiske prinsipper knyttet til oppgaveskriving og innsamling av empiri

Ferdigheter:

 • kunne reflektere over og formulere konkrete problemstillinger knyttet til prosjektfaglige tema
 • kunne gjennomføre enkle datainnsamlinger og analyser
 • kunne foreta vitenskapelige vurderinger av gjennomførte prosjekter
 • kunne presentere analyser av prosjekter på en vitenskapelig måte

 Generell kompetanse:

 • være i stand til å arbeide i team for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektrelaterte arbeidsoppgaver i tråd med fagetiske krav og retningslinjer.
 • kunne anvende sin kunnskap i prosjektstyring og -ledelse til å utforme og vurdere prosjektfaglige problemstillinger
 • være i stand til å formidle og drøfte prosjektfaglig stoff på en vitenskapelig måte som kan bidra til utvikling av god praksis

Undervisning

Emnet er i sin helhet nettbasert, men det vil være en frivillig oppstartstartsamling i Alta samtidig med oppstart av andre nettstudier (Se studieplan for nettbasert studiet i prosjektledelse). Studentene har selv ansvaret for å melde seg opp som studenter i faget i høstsemesteret via studentweb...

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc og internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil foregå via nett. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten. Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter. Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartsamlingen.

SAMARBEIDSPARTNERE