BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett

Innhold

Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten.

Hva lærer du?

Rekruttering

Innhold:

 • Rekrutteringssirkelen
 • Ulike typer jobbintervjuer
 • Utvelgelsesmetodikk (jobbanalyse, intervjuformer, intervjuteknikk, forsvarlig testetikk, samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess).
 • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • Måling av personlighet, intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av arbeidspsykologiske testverktøy i rekrutteringssammenheng. 

Læringsutbytte

 • har kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering
 • kan redegjøre for de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess 
 • kan diskutere prinsippene for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte.

Ferdigheter
Studenten

 • kan bruke en strategisk tilnærming ved utforming av rekrutteringsprosesser.
 • kan identifisere hvilke rutiner, metoder og verktøy som bør brukes i rekruttering. Sentrale begreper i denne sammenheng vil være validitet, reliabilitet og normgrupper
 • kan utarbeide jobbanalyser og ulike typer ansettelsesintervjuer
 • kan redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig rekruttering.

Generell kompetanse
Studentene

 • har forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
 • har innsikt i ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • har forståelse for samtlige elementer som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervjuer.
 • har innsikt i betydningen av å utarbeide strukturerte intervjumaler
 • forstår hvordan de skal arbeide for å unngå maktmisbruk og oppnå god etikk i rekrutteringsprosesser

Arbeidsrett

Innhold

* Innføring i arbeidsrett.

* Innføring i juridisk metode.

* Ansettelser.

* Likebehandling og vern mot diskriminering.

* Arbeidsavtalen

* Rettigheter og plikter.

* Arbeidsgivers styringsrett.

* Arbeidsmiljø.  Arbeidstid.

* Lønn, ferie og feriegodtgjørelse. 

* Sykdom og arbeidsforhold.

* Permisjoner.

* Virksomhetsoverdragelse.

* Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap 
Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter
Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

Generell kompetanse 
Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Hvordan søke på enkeltemner

SAMARBEIDSPARTNERE