Ledelse, nettbasert - årsstudium

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det.

Hva lærer du?

Forventet læringsutbytte ved fullført studium:

Kunnskap:

Kandidaten har

  • forståelse for ledelse som yrke
  • inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
  • innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner
  • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

  • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse
  • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Undervisning og eksamen

Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus. For nettstudentene vil det være en frivillig oppstartsamling i Alta eller Tromsø. Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold i gjennomføringen av studiet.

All undervisning kan følges direkte via stream eller i klasserom på campus. Undervisningen blir også lagt ut i opptak på Canvas.
Noen kurs kan være ferdig innspilt med læringssti.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

De skriftlig eksamenene avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Man kan også velge å ta eksamen ved studiesenter: Storslett, Vadsø eller Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).

SAMARBEIDSPARTNERE